Är du trädgårdsintresserad - bli medlem i vår förening!


För att bli medlem - registrera dig på Riksförbundet Svensk Trädgård.
Klicka här: 
https://svensktradgard.se/om-oss/bli-medlem/

Ange vår förening vid registrering. All administration sker då via Riksförbundet.


Medlemsavgift 2024 är 300 kr.
Medlemskap familj 370 kr (300 kr + 70 kr)
Medlemskap dubbelt + 50 kr
(om du är huvudmedlem i annan förening).


Som medlem i Edabygdens Trädgårdsförening är du också medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård. Du får medlemstidningen Hemträdgården som utkommer med 6 nummer/år. Fri trädgårdsrådgivning via telefon 08-7588636 eller radgivning@tradgard.org

Avgift för icke medlem i Edabygdens Trädgårdsförening som vill delta på våra medlemsaktiviteter är ordinarie pris + 100:-/person per aktivitet.


Medlemsrabatter 2024:
10% på Stolpens handelsträdgård, Ölme
10% på Högvalta handelsträdgård, Arvika
10% på Urban Smolmans blommor
10% på växter hos Åstorps handelsträdgård, Ulvsby

Har du frågor och funderingar, kontakta gärna någon i styrelsen.
Annika Eriksson, kassör tel: 070-0517162 annikaeriksson75@hotmail.se
Anmälan och betalning trädgårdsevent.

Du kan enkelt anmäla dig via Simple Signup och göra en säker betalning genom Payson. Allt sker via en länk på hemsidan: www.edatradgardsforening.se  
Vi lägger ut länken i god tid innan eventet och det finns möjlighet att anmäla fler deltagare samtidigt. Om du inte har någon dator och behöver hjälp med anmälan så kontakta Annika Eriksson på telefon: 070- 051 71 62 eller via mejl annikaeriksson75@hotmail.se

Avgift för icke medlemmar som vill delta i våra medlemsaktiviteter:
pris + 100 kronor per tillfälle. Bussresa + 150 kronor.


Information och ansvar för behandling av dina personuppgifter

Edabygdens Trädgårdsförening och Riksförbundet Svensk Trädgård 80 2002-6806 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för trädgårdsföreningens verksamhet.

Trädgårdsföreningens ändamål är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård. I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.

Riksförbundet Svensk Trädgårds ändamål finns att läsa i förbundets stadgar.
Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna.

                 ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿  

Varför behandlar föreningen dina personuppgifter?

För att Trädgårdsföreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till föreningens verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. kurser, trädgårdsvandringar, föredrag och medlemsmöten), kunna kommunicera med dig som med medlem (information om möten och föredrag, kallelser till årsmöte) samt genom Riksförbundet Svensk Trädgård hantera medlemsavgifter, utskick av medlemstidning och medlemskort.

Trädgårdsföreningen kan också komma att hantera dina personuppgifter i samband med ansökan om bidrag från bland annat studieförbund och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

•Hantering av medlemskap i trädgårdsföreningen
•Föreningsadministration
•Kontakt med dig som medlem
•Medverkan på kurser och föreläsningar
•Medverkan på resor
•Ansökan om bidrag
•Sammanställning av statistik och uppföljning
•Besök på vår hemsida
•Publicering av material på hemsida och sociala medier, efter godkännande

Vem delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utan ditt godkännande.
När adresser skall appliceras på tidning, medlemskort och inbetalningskort kommer Riksförbundet Svensk Trädgård använda sig av leverantörer som förbundet har egna avtal med. När uppdraget är utfört raderas filerna enligt avtal med förbundets leverantörer.

 

Vilken laglig grund har trädgårdsföreningen för personuppgiftsbehandling?

Här är en sammanställning över den lagliga grund genom vilken föreningen hanterar dina personuppgifter:

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens verksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kurser arrangerade av föreningen

Samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Samtycke

Hur länge sparar trädgårdsföreningen mina personuppgifter?
Efter avslutat medlemskap kommer dina uppgifter raderas 18 månader efter avslutat verksamhetsår. Trädgårdsföreningen kommer varje år granska att ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har jag som medlem?
Du har rätt att få ett registerutdrag, hur din förening behandlar dina personuppgifter och du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan begära ett registerutdrag på vilka uppgifter som är registrerade i medlemsregistret eller dataportabilitet från medlemsservice på Riksförbundet Svensk Trädgård medlemsservice@tradgard.org , telefon 08-792 13 15.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dem korrigerade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker på ett sätt som strider mot föreningens ändamål
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
•Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Du har också rätt att dra in ett samtycke.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningens styrelse. Personuppgiftsansvarig Annika Eriksson. 

Läs också Riksförbundet Svensk Trädgårds dataskyddspolicy via länk http://www.tradgard.org/dataskyddspolicy/

GDPR PERSONUPPGIFTSHANTERING_formulär info medlem 2018

Information och ansvar för behandling av dina personuppgifter i föreningen Edabygdens Trädgårdsförening

 ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿  

Dela den här sidan